اهداف و مزایا

از عمده ترین اهداف و مزایای مربوط به سامانه اپلیکیشن تام می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • برانگیختن شور انتخاباتی جهت افزایش میزان مشارکت مردمی
 • ارتباط و دسترسی رایگان و مستقیم مردم به اطلاعات انتخابات
 • ایجاد فرصت تبلیغاتی یکسان برای تمامی نامزدهای انتخاباتی
 • اطلاع رسانی از رزومه، برنامه، نقطه نظرات و ایده های نامزد انتخاباتی جهت انتخاب اصلح
 • ساده سازی فرآیندهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی و کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی
 • پاسخگویی به انتظارات شهروندان و ایجاد نظم در دوران انتخابات
 • جلوگیری از تبلیغات مضر انتخاباتی
 • استفاده بهینه از فناوری های جدید
 • افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری و مشارکت بخش خصوصی
 • ارتقا کاربری اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن
 • ارائه خدمات راحت تر و مطمئن تر با هزینه کمتر و ارزش و کیفیت برتر
 • کمک به ابقای زیبایی معابر و فضای شهری