جدول زمان بندی

آخرین رویدادها در خصوص زمان انتشار نرم افزار موبایل (اپلیکشن) تام

نام نسخه زمان   انتشار زمان انقضا جزییات محتوا
الف ۱۵/۱۰/۹۴ ۲۱/۱۱/۹۴ –            اطلاعات ثابت

–            اخبار انتخابات قبل از دوره تبلیغات 

ب ۲۹/۱۱/۹۴ ۵/۱۲/۹۴ –            اطلاعات ثابت

–            اخبار انتخابات حین دوره تبلیغات 

–            اطلاعات عمومی تمامی نامزد ها در حوزه های انتخاباتی کشور

–            اطلاعات اختصاصی نامزد های دارای بانک اطلاعات تکمیلی (صفحه توسعه یافته)

ج ۶/۱۲/۹۴ ۲۹/۱۲/۹۴ –            اطلاعات ثابت

–            اخبار انتخابات بعد از دوره تبلیغات 

–            اسامی نامزد های منتخب هر حوزه

–            آمارهای تحلیلی